แจ้งเลิกเช่าก่อน 30 วัน

นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะบอกเลิกเช่าวันไหน กรุณาแจ้งป้าน้อย เบอร์โทร 081-881-6922 ก่อน 30 วัน ของวันที่จะเลิกเช่า